CZYNNOŚCI

Zgodnie z art. 1 ustawy z 14 .02.1991 r. Prawo o notariacie Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych). Notariusz dokonuje czynności zgodnie z prawem a czynności udokumentowane przez Notariusza mają charakter dokumentu urzędowego.

Notariusz zgodnie z art. 79 Prawa o notariacie:

Sporządza akty notarialne dotyczące:

przeniesienia nieruchomości, ograniczonych praw rzeczowych:

 • Umowa zamiany,
 • Umowa darowizny,
 • Umowa sprzedaży:
 • Umowa deweloperska,
 • Umowa przedwstępna,
 • Umowa zniesienia współwłasności,
 • Umowa o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste,
 • Umowa przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w lokal stanowiący odrębną nieruchomość,
 • Oświadczenie o zrzeczeniu się nieruchomości.

spraw majątkowych małżeńskich:

 • Umowa majątkowa małżeńska wyłączająca wspólność ustawową (intercyza),
 • Umowa majątkowa małżeńska rozszerzająca wspólność ustawową,
 • Umowa o podział majątku,
 • Umowa przesunięcia majątkowego.

spraw spadkowych:

 • Testament,
 • Odwołanie testamentu,
 • Protokół otwarcia i ogłoszenia testamentu,
 • Umowa o dział spadku,
 • Umowa zrzeczenia się dziedziczenia,
 • Oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku,
 • Protokół dziedziczenia,
 • Akt Poświadczenia Dziedziczenia,
 • Umowa sprzedaży udziału spadkowego.

wierzytelności i ich zabezpieczenia:

 • Ustanowienie hipoteki,
 • Umowa z administratorem hipoteki,
 • Umowa pożyczki (na życzenie),
 • Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie,
 • Umowa przejęcia długu,
 • Umowa przelewu wierzytelności,
 • Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa (jeżeli w majątku nieruchomości),
 • Oświadczenie o poddaniu się egzekucji co do zapłaty lub wydania rzeczy.

obciążeń nieruchomości:

 • Oświadczenie o ustanowieniu służebności (służebności osobiste i gruntowe),
 • Oświadczenie o ustanowieniu użytkowania,
 • Oświadczenie o ustanowieniu służebności przesyłu.

spółek handlowych:

 • Umowy spółek
 • Zmiany umów spółek,
 • Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego,
 • Oświadczenie o przystąpieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub objęciu udziałów w tej spółce,
 • Oświadczenie zawierające zgodę osób przystępujących do spółki akcyjnej na zawiązanie spółki, na brzmienie statutu i na objęcie akcji, wyrażoną w innym akcie niż akt obejmujący statut.

przyjęcie na przechowanie:

 • Oświadczenie o przyjęciu na przechowanie dokumentów, pieniędzy lub papierów wartościowych (złożenie depozytu),
 • Wydanie z depozytu.

inne:

 • Umowa o dożywocie,
 • Umowa o rentę,
 • Pełnomocnictwa,
 • Umowa o zarządzanie nieruchomością,
 • Protokoły niedojścia do skutku licytacji, przetargu lub losowania nagród,
 • Ustanowienie fundacji,
 • Oświadczenie o potwierdzeniu czynności.

Sporządza poświadczenia:

 • własnoręczności podpisu (poświadczenie podpisu i wzór podpisu),
 • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym (odpisy i wyciągi),
 • daty okazania dokumentu (data pewna),
 • pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu.
 • doręcza oświadczenia.

Spisuje protokoły:

 • zgromadzeń spółek handlowych,
 • walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych,
 • protokoły dziedziczenia,
 • protokoły w celu stwierdzenia przebiegu pewnych czynności i zdarzeń wywołujących skutki prawne.

Sporządza protesty weksli.

Sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów.